Ur.br.: 02-97/2018

U Zagrebu, 20.06.2018. godine

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017) i članka 31. Statuta Specijalne bolnice za plućne bolesti, ravnatelj Specijalne bolnice za plućne bolesti, raspisuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

N  A  T  J  E  Č  A  J

 

 • za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
 1. Doktora medicine specijaliste opće interne medicine (m/ž) – 1 izvršitelj
 • za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 1. Voditelj fakturiranja (m/ž) - 1 izvršitelj

 

Uvjeti Ad. I       

 • Završen medicinski fakultet, položen stručni ispit, odobrenje za samostalni rad (važeća licenca), položen specijalistički ispit iz opće interne medicine.

Uvjeti Ad. II 

 • Diplomski sveučilišni studij ili diplomski stručni studij ekonomskog smjera, 6 mjeseci radnog iskustva u struci, znanje engleskog jezika.

Uz prijavu za zasnivanje radnog odnosa, kandidati su dužni priložiti:

 • Životopis
 • Osobnu iskaznicu (preslika s obje strane) i domovnicu (preslika)
 • Diplomu (preslika)
 • Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja).
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika) (samo Ad I)
 • Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz opće interne medicine (preslika) (samo Ad I)
 • Odobrenje za samostalan rad – licenca (preslika) (samo Ad I)

Izrazi koji se koriste u objavljenom Natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Specijalna bolnica za plućne bolesti zadržava pravo dodatnih testiranja te zadržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana završetka natječaja.

Prijave kandidata podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Specijalna bolnica za plućne bolesti, Rockefellerova 3, 10000 Zagreb, pisanim putem ili osobno na urudžbeni zapisnik (tajnica ravnatelja), uz napomenu: »Za natječaj – ne otvarati«.

Specijalna bolnica za plućne bolesti

Prim. dr. sc. Marinko Artuković, dr. med.

Ravnatelj