Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017) i članka 31. Statuta Specijalne bolnice za plućne bolesti te na temelju suglasnosti Ministarstva zdravstva KLASA: 100-01/17-03/221, URBROJ: 534-03-2-1/4-18-40 od 28. veljače 2018. godine, ravnatelj Specijalne bolnice za plućne bolesti donosi

 

O  D  L  U  K  U

O ODABIRU KANDIDATA

 

  1. Na radno mjesto Doktora medicine specijaliste interne medicine uže specijalnosti iz alergologije i kliničke imunologije i pulmologije na određeno vrijeme do polovice punog radnog vremena – korisnika mirovine odabrana je

Prof.prim.dr.sc. Asja Stipić Marković, dr.med.

  1. Sa odabranim kandidatom sklopit će se Ugovor o radu.
  • Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Specijalne bolnice za plućne bolesti na dan donošenja.

 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n  j  e

U provedenom postupku odabira kandidata, a na temelju priloženih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te provedenog intervjua, utvrđeno je da je odabrani kandidat zadovoljio traženim uvjetima iz natječaja.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke nezadovoljan kandidat može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Specijalne bolnice za plućne bolesti, u roku 8 dana od dana objave Odluke na oglasnoj ploči i internetskoj stranici ustanove.

Ur. br.: 02-90/2018

U Zagrebu,  06.06.2018. godine

Ravnatelj

Prim. dr. sc. Marinko Artuković, dr. med.

 

Dostaviti:

  1. prof.prim.dr.sc. Asja Stipić Marković, dr.med.
  2. Oglasna ploča
  3. P i s m o h r a n a