Ur.br.: 02-139/2018

U Zagrebu, 29.08.2018. godine

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017) i članka 31. Statuta Specijalne bolnice za plućne bolesti, ravnatelj Specijalne bolnice za plućne bolesti, 


N  A  T  J  E  Č  A  J

za prijem u radni odnos na određeno puno radno vrijeme – zamjena za odsutnog radnika


  1. Medicinska sestra/tehničar (m/ž) - 2 izvršitelja


Uvjeti Ad I:

- SSS, srednja škola za medicinske sestre, odobrenje za samostalan rad.


Uz prijavu za zasnivanje radnog odnosa, kandidati su dužni priložiti

  • Životopis
  • Osobnu iskaznicu (preslika s obje strane) i domovnicu (preslika)
  • Diplomu /svjedodžbu (preslika)
  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslika), osim za kandidate koji su završili petogodišnje srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje medicinska sestra/tehničar (preslika
  • Odobrenje za samostalan rad – licenca (preslika) 
  • Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja).


Izrazi koji se koriste u objavljenom Natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod. 

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Urednom prijavom smatra se ona koja sadržava kontakt podatke te sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja, neće se razmatrati.

Specijalna bolnica za plućne bolesti zadržava pravo dodatnih testiranja te zadržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana završetka natječaja.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu njegovih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Specijalna bolnica za plućne bolesti jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s propisanim uvjetima i rokovima.

Prijave kandidata podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Specijalna bolnica za plućne bolesti, Rockefellerova 3, 10000 Zagreb, pisanim putem ili osobno na urudžbeni zapisnik (tajnica ravnatelja), uz napomenu: »Za natječaj – ne otvarati«.Specijalna bolnica za plućne bolesti