Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i članka 31. Statuta Specijalne bolnice za plućne bolesti, ravnatelj Specijalne bolnice za plućne bolesti donosi

 

O  D  L  U  K  U

O ODABIRU KANDIDATA

 

I.               Za prijem u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto Medicinska sestra/tehničar, SSS (m/ž) – 1 izvršitelj, odabrana je Adriana Klanac, SSS.

II.             Sa odabranim kandidatom sklopit će se Ugovor o radu.

III.           Ova Odluka objavit će se na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Specijalne bolnice za plućne bolesti na dan donošenja.

 

O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n  j  e

Specijalna bolnica za plućne bolesti je dana 21.12.2018. godine objavila Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme za Medicinska sestra/tehničar (m/ž) - 1 izvršitelj. U skladu s objavljenim Natječajem (NN 116/2018), razmatrane su prijave osoba koje su podnijele pravovremenu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz objavljenog natječaja.

U provedenom postupku odabira kandidata, a na temelju priloženih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te na temelju provedenog intervjua, odlučeno je kako je navedeno u izreci ove Odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke nezadovoljan kandidat može podnijeti prigovor Upravnom vijeću Specijalne bolnice za plućne bolesti, u roku 8 dana od dana objave Odluke na oglasnoj ploči i internetskoj stranici ustanove.

 

Ur. br.: 02-19/2019

U Zagrebu,  21.01.2019. godine

                                                                                                                        Ravnatelj

  Prim. dr. sc. Marinko Artuković, dr. med.