Ur.br.: 02-424/2019

U Zagrebu, 18.10.2019. godine

 

Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i članka 31. Statuta Specijalne bolnice za plućne bolesti (dalje: Bolnica), ravnatelj Bolnice raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos za radno mjesto

 

Glavni tajnik (m/ž) - 1 izvršitelj

Uvjeti: integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij društvenog smjera (psihologije), 1 godina radnog iskustva u struci, znanje engleskog jezika 

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci. 

Uz prijavu na natječaj potrebno priložiti: životopis; preslike: osobne iskaznice, diplome, potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci od dana objave ovog Natječaja). 

 

Izrazi koji se koriste u objavljenom Natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Za posebne navode u prijavi na Natječaj, kandidati su dužni priložiti dokaze.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom, kojom to potvrđuju te takvi kandidati imaju prednost u odnosu na druge kandidate, pod jednakim uvjetima.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 .

Kandidatom prijavljenim na Natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz Natječaja. Urednom prijavom smatra se ona koja sadržava kontakt podatke te sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja i prijave bez tražene dokumentacije, neće se razmatrati.

Bolnica zadržava pravo dodatnog testiranja kandidata te zadržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu njegovih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Bolnica jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s propisanim uvjetima i rokovima.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni putem web stranice Bolnice.

Prijave kandidata podnose se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Specijalna bolnica za plućne bolesti, Rockefellerova 3, 10000 Zagreb, pisanim putem ili osobno na urudžbeni zapisnik (tajnica ravnatelja), uz napomenu: »Za natječaj– ne otvarati«.

 

Prim. dr. sc. Marinko Artuković, dr. med.

Ravnatelj