Ur. broj: 3036 /2019

U Zagrebu, 30. listopada 2019. godine
Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine broj 100/18) i članaka 27. i 28. Statuta Specijalne bolnice za plućne bolesti, Zagreb, Upravno vijeće raspisujeNATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja Specijalne bolnice za plućne bolesti
Za ravnatelja može biti izabrana i imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,

- najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci,

- predložen plan i program rada Specijalne bolnice za plućne bolesti.


Ravnatelj se imenuje na mandatno razdoblje od četiri godine.


Kandidat je uz prijavu na natječaj dužan priložiti (izvornike ili preslike):

– životopis

– diplomu o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju

– dokaz o radnom iskustvu

– uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak

– predložen plan i program rada Specijalne bolnice za plućne bolesti.


Izrazi koji se koriste u objavljenom Natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod. 

Za posebne navode u prijavi na Natječaj, kandidati su dužni priložiti dokaze.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja, prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom, kojom to potvrđuju te takvi kandidati imaju prednost u odnosu na druge kandidate, pod jednakim uvjetima. 

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja: 

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 .Kandidatom prijavljenim na Natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz Natječaja. Urednom prijavom smatra se ona koja sadržava kontakt podatke te sve podatke i priloge navedene u Natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja i prijave bez tražene dokumentacije, neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za obradu njegovih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Bolnica jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka izbora. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s propisanim uvjetima i rokovima.


Rok za obavještavanje kandidata o izboru iznosi 45 dana od zaključivanja natječaja.


Prijave kandidata podnose se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Specijalna bolnica za plućne bolesti, Rockefellerova 3, 10000 Zagreb, pisanim putem ili osobno na urudžbeni zapisnik (tajnica ravnatelja), uz napomenu: »Natječaj za ravnatelja – ne otvarati«Specijalna bolnica za plućne bolesti, Zagreb