Urbroj: 02-576/2019

 

Sukladno odredbama važećeg Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata, a na temelju odluke Upravnog vijeća te Odobrenja plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2019. godinu Ministarstva zdravstva, klasa: 131-01/19-01/86, urbroj: 534-03-2-2/3-19-2 od 11.06.2019. godine i Odobrenja Dopune plana specijalizacija i užih specijalizacija za 2019. godinu , klasa: 131-01/19-01/86 , urbroj: 534-04-2-2/1-19-04 od 18.11.2019. godine , Specijalna bolnica za plućne bolesti, raspisuje dana 27.12.2019. godine

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za prijem doktora medicine na specijalizaciju iz

 

1.       Kardiologije                                              1 izvršitelj

2.       Alergologije i kliničke imunologije     1 izvršitelj

3.       Opće interne medicine                        1 izvršitelj

 

Radni odnos se temeljem provedenog Natječaja zasniva na neodređeno vrijeme, uz sklapanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama, s probnim radom od 6 (šest) mjeseci.

Uvjeti:

-          Završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine

-          Odobrenje za samostalan rad

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Natječaj (obvezno navesti numerirani popis priložene dokumentacije), pristupnik je dužan priložiti:

1. Životopis

2. Domovnicu

3. Osobnu iskaznicu

4. Diplomu

6. Odobrenje za samostalan rad

7. Prijepis položenih ispita na studiju

8. Potvrdu o općem prosjeku ocjena i duljini trajanja studija

9. Nagrade za vrijeme studija

10. Potvrdu o statusu poslijediplomskog doktorskog studija

11. Popis objavljenih radova i kopije radova (s naznakom ako je rad objavljen u indeksiranim časopisima ili „in extenso“)

12. Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariju od 30 dana

13. Dokument iz kojega je vidljiva dužina rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi (preslike ugovora o radu)

14. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci od dana objave ovog Natječaja).

Pristupnici cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici.

 

Izrazi koji se koriste u objavljenom Natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Pristupnici su dužni na razgovoru predočiti Povjerenstvu izvornike dostavljenih dokumenata.

Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom, kojom to potvrđuju te takvi pristupnici imaju prednost u odnosu na druge pristupnike, pod jednakim uvjetima.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja:

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 .

Pristupnikom prijavljenim na Natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz Natječaja. Urednom prijavom smatra se ona koja sadržava kontakt podatke te podatke i priloge navedene u Natječaju.

Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su dostavili potpunu dokumentaciju i ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Specijalna bolnica za plućne bolesti zadržava pravo dodatnih testiranja te zadržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Sa pristupnicima koji dostave pravovremene i potpune prijave, prije poziva na razgovor obavit će se psihološko testiranje.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora objavit će se na web stranici www.pulmologija.hr i na oglasnoj ploči Specijalne bolnice za plućne bolesti te će svi pristupnici o istom biti obaviješteni putem e-maila.

Pristupnici su obvezni u prijavi navesti adresu e-pošte, potvrditi primitak e-pošte i odgovoriti na primljenu e-poštu.

Odluka o izboru specijalizanata biti će objavljena na web stranici www.pulmologija.hr i na oglasnoj ploči Specijalne bolnice za plućne bolesti.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Specijalne bolnice za plućne bolesti, na web  stranici Ministarstva zdravstva, u dnevnim novinama „24sata“ te u Narodnim novinama, dana 27.12.2019. godine.

Prijavom na natječaj pristupnik daje privolu za obradu njegovih osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s propisanim uvjetima i rokovima.

Prijave pristupnika podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Specijalna bolnica za plućne bolesti, Rockefellerova 3, 10000 Zagreb, pisanim putem ili osobno na urudžbeni zapisnik (tajnica ravnatelja), uz napomenu: “Povjerenstvo za natječaj *naziv specijalizacije*“. Ukoliko se pristupnik prijavljuje za više specijalizacija, potrebno je za svaku specijalizaciju navesti prioritetni redoslijed te dostaviti vlastoručno potpisanu prijavu, dok je ostalu traženu dokumentaciju potrebno dostaviti u jednom primjerku.

 

 

Specijalna bolnica za plućne bolesti